A.A. van Beek Fonds

De Stichting A.A. van Beek Fonds is in 1913 opgericht door de heer A.A. van Beek. Per 1 januari 2018 is het vermogen van de stichting overgedragen aan een Fonds op Naam binnen het Erasmus Trustfonds. De doelstelling van dit fonds is: de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder door begaafde studenten – en eventueel andere personen, aan genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken – in de gelegenheid te stellen door een verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan te vullen en voort te zetten.

Het fonds vraagt met name voormalige studenten die voor hun verblijf in het buitenland een stipendium hebben ontvangen, wanneer hun maatschappelijke situatie dat toelaat, het fonds te gedenken, opdat met de uitbreiding van de internationalisatie meer studenten kunnen worden geholpen.

Aanvragen moeten uiterlijk zes weken voor het vertrek zijn ingediend. De aanvragen moeten zijn voorzien van: een schrijven waarin de aanvrager de studiereis motiveert, het aanvraagformulier met het begrotingsformulier, een onderbouwing van de begroting, een recente pasfoto, burgerservicenummer, een curriculum vitae, een verklaring dat de reis plaats vindt in het kader van het studieprogramma en een kopie van het EUR inschrijvingsbewijs.
Het aanvraagformulier en het begrotingsformulier vindt u in het menu onder de knop aanvragen.
Na ontvangst van de benodigde formulieren krijgt u voor vertrek schriftelijk bericht.

Diegene die een aanvraag indient moet minimaal twee jaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam staan ingeschreven. Studenten, die aan een andere universiteit hun studie voltooien of waarvan het zwaartepunt van de studie bij een andere universiteit ligt, zijn in principe uitgesloten. Dispensatie van de twee jaarseis kan worden verleend aan studenten die een masteropleiding aan de EUR volgen. Zij dienen derhalve in het bezit te zijn van een WO-bachelor 3 diploma, respectievelijk kunnen aantonen dat zij het schakelprogramma HBO-WO geheel en met goed gevolg doorlopen hebben. Het WO-bachelor 3 diploma moet gehaald zijn aan een Nederlandse Universiteit, respectievelijk het schakelprogramma moet aan de EUR gevolgd zijn. In alle andere gevallen geldt de twee jaarseis. Buiten de doelgroep blijven studenten die korter ingeschreven staan dan twee jaar en die het schakelprogramma bachelor HBO naar toelating masters WO volgen en derhalve nog niet geheel hebben afgerond.
Tweede aanvragen (indien eerste aanvraag is gehonoreerd) komen niet in aanmerking voor enige ondersteuning.