Aanvragen

Gevolgen naar aanleiding van maatregelen corona-virus

Het Erasmus Trustfonds wil een betrouwbare en stabiele partner zijn voor de Erasmus Universiteit Rotterdam en haar studenten en onderzoekers. Wij zetten ons in om de universiteit te ondersteunen waar mogelijk, ook in moeilijke tijden. Dit neemt niet weg dat ook wij mogelijk onze werkwijze moeten aanpassen n.a.v. de ingrijpende gevolgen van het corona-virus. Afhankelijk van de ontwikkelingen op dit vlak, kunnen aanvraagdeadlines worden gewijzigd. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij u hier vanzelfsprekend over via onze website www.trustfonds.nl.

 

Heeft u een toekenning voor een activiteit ontvangen die vanwege de corona-epidemie wordt uitgesteld of geannuleerd? Het Erasmus Trustfonds zal per geval de gevolgen bekijken en beoordelen. In de beoordeling wordt meegenomen of a) de activiteit op een later moment alsnog kan plaatsvinden; b) de aanvrager al het nodige heeft gedaan om kosten te voorkomen; en c) of de gemaakte kosten in aanmerking komen voor vergoeding van een door de aanvrager afgesloten verzekering. Wanneer de activiteit niet kan worden uitgevoerd conform afspraken, dient u het Erasmus Trustfonds hiervan op de hoogte te brengen, zoals aangegeven in de toekenningsbrief.

U kunt contact met ons opnemen via aanvragen@trustfonds.nl.

 

Consequences due to corona-meausures

The Erasmus Trustfonds strives to be a reliable and stable partner for Erasmus University Rotterdam, its students and researchers. We are committed to support the university, even in difficult times. We, however, may also have to adjust our practices in response to the consequences of the corona virus. Depending on future developments, calls for application may be cancelled or postponed. If so, we will inform you via our website www.trustfonds.nl.

 

Did you receive a grant for an activity that has to be cancelled or postponed due to the corona epidemic? The Erasmus Trustfonds will assess the consequences for each grant on a case-by-case basis. The assessment will take into account whether: a) the activity can be postponed to a later date; b) the applicant has taken all necessary steps to prevent costs; and c) whether incurred costs can be reimbursed by the applicant’s insurance. In all cases where activities cannot be carried out in accordance with the agreements, we urge you to inform the Erasmus Trustfonds, as is indicated in the grant letter.

 

You can contact us via applications@trustfonds.nl.

Ondersteunen van wetenschap die ertoe doet

Stichting Erasmus Trustfonds heeft als doel het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een jaarlijks budget is beschikbaar om initiatieven die hieraan bijdragen te stimuleren. Met deze middelen mede-ondersteund Stichting Erasmus Trustfonds de doelstellingen van de universiteit.

De nadruk ligt hierbij op het financieren van activiteiten, bovenop de reguliere exploitatie, die de Erasmus Universiteit Rotterdam in staat stellen te excelleren en sociale en economische impact te realiseren. De Stichting Erasmus Trustfonds geeft bij de besteding van de ongeoormerkte middelen de prioriteit aan:

 

  • Onderzoeksprojecten die passen binnen de Erasmus Initiatives
  • Onderzoeksprojecten waar de bijdrage van Stichting Erasmus Trustfonds een vliegwielfunctie kan vervullen
  • Het aantrekken van excellente studenten en ondersteunen van minvermogende studenten
  • Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen academici

Hiermee kan de Stichting Erasmus Trustfonds een betekenisvolle bijdrage maken voor de Erasmus Universiteit Rotterdam en investeren in wetenschap die ertoe doet.

 

Fondsen op naam

De Stichting Erasmus Trustfonds beheert een aantal geoormerkte fondsen, ook wel de Fondsen op Naam. Deze fondsen richten zich op een specifiek doel, passend binnen de overkoepelende doelstelling om de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam te ondersteunen. Het specifieke doel wordt ingegeven door de wensen van de donateur.

 

Wat ondersteuning vanuit Stichting Erasmus Trustfonds mogelijk maakt 

Jaarlijks bereiken circa 500 aanvragen Stichting Erasmus Trustfonds. Van dit aantal ontvangen om en nabij de 350 projecten financiële ondersteuning. Deze steun uit zich in subsidies, prijzen en beurzen ten behoeve van ambitieuze Bachelor- en Masterstudenten, academici en studie- en studentenverenigingen gelieerd aan Erasmus Universiteit Rotterdam.