Downloads

Formulieren, rapporten
en jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarverslagen
Jaarverslag 2023

Bestuursverslag en jaarrekening 2023.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2022

Bestuursverslag en jaarrekening 2022.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2021

Bestuursverslag en jaarrekening 2021.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2020

Bestuursverslag en jaarrekening 2020.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2019

Bestuursverslag en jaarrekening 2019.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2018

Bestuursverslag en jaarrekening 2018.

Jaarverslagen
ANBI Formulier 2023

Formulier publicatieplicht ANBI
2023.

Jaarverslagen
ANBI Formulier 2022

Formulier publicatieplicht ANBI
2022.

Jaarverslagen
ANBI formulier 2021

Formulier publicatieplicht ANBI
2021.