Doelstelling en visie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de groei en bloei van de EUR.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het aantrekken, verwerven, beheren en beleggen van gelden en vermogens welke als subsidie, garantie, lening of anderszins risicodragend worden verstrekt aan of ten behoeve van onder meer:

  • wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de EUR en aan haar gelieerde instellingen, instituten en bijzondere leerstoelen;
  • voorzieningen, bibliotheken en wetenschappelijke verzamelingen van de EUR;
  • de ontwikkeling en ontsluiting van software op het terrein van de informatietechnologie ten behoeve van het onderzoek en onderwijs aan de EUR;
  • de financiering van specifieke activiteiten en projecten van de EUR en de met haar verbonden instellingen;
  • de financiering van specifieke activiteiten en projecten die bijdragen aan het doel van de stichting;
  • voorzieningen voor studenten en van (studenten)organisaties die zijn verbonden aan of zich inzetten voor de EUR;
  • studenten, alumni, promovendi en al diegenen die op enigerlei wijze als hoogleraar, medewerk(st)er of anderszins aan de EUR zijn verbonden, waaronder het verstrekken van beurzen, voorschotten en stipendia en de bekostiging van studiereizen, studie en onderwijs aan in het buitenland gevestigde universiteiten en daaraan gelieerde instellingen, het vorenstaande in de ruimste zin des woords en voorts alle overige middelen welke dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de stichting.

Visie

Rotterdam staat op de wereldkaart; als Stad van de Architectuur met de Tweede Maasvlakte, de Oude Haven, het onlangs ontwikkelde uitgaansgebied op de Wilhelminapier en de prachtige Markthal. Ook de Erasmus Universiteit heeft zichzelf opnieuw op de kaart gezet met de nieuwbouw bij het Erasmus MC, de opening van het Erasmus University College en uitbreiding van de campus op Woudestein met internationale allure. Het Erasmus Trustfonds zag in de laatste paar jaar het ambitieuze karakter van Rotterdam sterker dan ooit tot uiting komen en laat zich daardoor inspireren in haar visie voor de komende jaren.

De visie van het Erasmus Trustfonds bouwt op de sterke driehoek Stad – Universiteit – Bedrijfsleven en een pro-actieve houding van het Fonds. Wij willen de verschillende partijen inspireren om met voorstellen te komen die hun basis vinden in onze drie hoofdthema’s: de universiteit van de toekomst, de lerende stad en startende bedrijvigheid.
Innovatie, ondernemerschap en excellente prestaties zullen leidend zijn om de belangrijkste sub-thema’s vorm te geven: vernieuwing, valorisatie en internationalisatie, naast kennis vergaren, kennis delen en het stimuleren van jong ondernemerschap.

De projecten die het Erasmus Trustfonds jaarlijks steunt zullen door een grotere focus nog meer impact hebben. Onze ambitie betekent ook dat we per jaar meer te besteden willen hebben en aan fundraising gaan doen.

Onze nieuwe aanpak en focus zal ook het bedrijfsleven aanspreken en leiden tot steun van specifieke projecten. Voorwaarde is dat (research) projecten voldoen aan een relevante maatschappelijke behoefte of kunnen voldoen aan een behoefte in de toekomst.
Het Erasmus Trustfonds zal haar onafhankelijke positie koesteren, haar ruime ervaringen en haar netwerk naar een hogere plan trekken, actief fondsen gaan werven en daarbij tegelijkertijd de band met de universiteit, haar alumni, en de stad Rotterdam versterken.
Deze samenwerking en nieuwe propositie zullen de basis zijn van een vernieuwd Erasmus Trustfonds en nieuwe mogelijkheden bieden om relevant baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs te financieren. Deze ontwikkeling zal ten goede komen aan de positionering van de Erasmus Universiteit Rotterdam richting toekomstige studenten en medewerkers.