Smarter Choices for Better Health

Een betere gezondheidszorg door slimmere keuzes

Voor een lang en gezond leven is goede gezondheidszorg van essentieel belang. Er is de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt, maar toch kampen nog veel landen met grote uitdagingen in het financieren en leveren van hoogwaardige gezondheidszorg. Gemiddeld genomen zijn de gezondheid en levensverwachting toegenomen, maar de verschillen tussen en ook binnen bevolkingsgroepen zijn groot. Levensstijl en preventieve maatregelen spelen daarbij een belangrijk rol.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om wereldwijd bij te dragen aan betere gezondheid door slimmere keuzes. Omdat gezondheid en gezondheidszorg complexe thema’s zijn, zet het Erasmus Initiative ‘Smarter Choices for Better Health’ in op meerjarig multidisciplinair onderzoek.

Wetenschappers uit de gezondheidseconomie, gedragseconomie, publieke zorg en internationale zorg gaan een intensieve samenwerking aan om zorgsystemen eerlijker en effectiever in te richten – met de huidige financiële middelen. De resultaten van dit onderzoek zullen ook hun weerklank vinden in het onderwijs van Erasmus School of Economics, het Erasmus MC en Erasmus School of Health Policy & Management.
“‘Smarter Choices for Better Health’ beweegt zich op verschillende niveaus om de grote verscheidenheid aan factoren die een rol spelen in onze gezondheid en gezondheidszorg in kaart te brengen,” zegt verantwoordelijk decaan prof.dr. Werner Brouwer.
“Gemiddeld is de levensverwachting en gezondheid toegenomen, maar de verschillen tussen en binnen bevolkingsgroepen blijven groot.”

Mensen ondersteunen langer gezond te leven

Door belangrijke ontwikkelingen in de moleculaire biologie, computerwetenschap, micro-elektronica, radiofysica en vele andere gebieden heeft gezondheidszorg de afgelopen vijftig jaar een veel grotere invloed gekregen op de levensloop van de gemiddelde persoon. Daardoor zijn de gezondheid en levensverwachting sterk toegenomen. Toch zijn er nog steeds grote aantallen sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden. Vooral in de groepen met een sociaaleconomische achterstand is nog veel winst te behalen.

Gezondheidszorg op lange termijn betaalbaar en toegankelijk houden

De verbeterde gezondheidszorg en toenemende vergrijzing gaan gepaard met een sterke toename van de kosten. Ook dragen financiële prikkels vanuit de zorgverzekeraars bij aan een toename van het aantal behandelingen. De investeringen in preventie, waardoor zorgkosten beperkt kunnen worden, blijven achter. Zonder doeltreffend ingrijpen dreigt de gezondheidszorg op termijn onbetaalbaar te worden. Het is daarom van groot belang om te onderzoeken hoe de beperkte middelen kunnen leiden tot de beste resultaten voor de gezondheid van zoveel mogelijk mensen.

Toename van gelijkheid in gezondheid

Hoewel de gezondheidszorg voor steeds meer mensen toegankelijk wordt, bestaan er nog steeds grote verschillen. Nu is dit overduidelijk op mondiaal niveau, met grote verschillen tussen westerse landen en ontwikkelingslanden. Wat echter minder in het oog springt zijn de significante verschillen tussen bevolkingsgroepen binnen westerse landen. Om de verschillen te verkleinen is het van belang om te onderzoeken wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de verschillen in gezondheid. Kunnen verschillen bijvoorbeeld verkleind worden door een vergrote aandacht voor preventieve gezondheidszorg?

Projecten binnen dit thema