Vital Cities and Citizens

Bijdragen aan de kwaliteit van leven in steden

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijk gebied. Dit zal oplopen tot 66 procent in 2050. Met name steden in Azië en de sub-Sahara hebben te maken met massale migratie vanaf het platteland. Hierdoor neemt de arme bevolking in deze steden sterk toe. Globalisering, technologische verandering, internationale migratie en toenemende ongelijkheid maken de sociale structuur en cultuur van steden wereldwijd complexer.

Met het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen.
Door te onderzoeken hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op de stedelijke leefomgeving kunnen wetenschappers steden helpen te floreren. Onderzoekers uit verschillende disciplines werken binnen dit Initiative nauw samen om tot de voorwaarden te identificeren voor gelijke levenskansen, veilige leefomgevingen, en het harmonieus samenleven van een steeds diversere bevolking. “De unieke combinatie van inzichten uit de geesteswetenschappen en de sociale en gedragswetenschappen stelt dit onderzoeksproject in staat om de ontwikkelingen in kaart te brengen – op individueel, institutioneel en macroniveau,” zegt verantwoordelijk decaan prof.dr. Henk van der Molen. “De massale trek naar de steden zet de sociale cohesie onder druk. Hoe wordt de stad een plek waar een diverse populatie zich thuis en veilig voelt?”

Migratie en diversiteit

Meer mensen migreren over grotere afstanden, waarbij steden vaak de voornaamste ijkpunten vormen in wereldwijde migratienetwerken. De populatie van migratiesteden is vaak zeer divers – in sommige gevallen heeft zelfs meer dan de helft van de stedelijke bevolking een internationale migratieachtergrond. De grenzen tussen permanente en tijdelijke migratie vervagen: een deel van de migranten keert terug, anderen reizen verder, sommigen blijven.
Deze massale migratie leidt vaak tot ongelijkheid tussen de nieuwkomers en de bewoners die al langere tijd in de stad wonen. Door toenemende diversiteit ontstaan er gevoelens van verlies en onzekerheid. Hoe gaan maatschappelijke organisaties en instituties hiermee om?

Veiligheid en weerbaarheid

Hoewel verstedelijking veel kansen biedt voor onderwijs, werk en dienstverlening, krijgen veel inwoners te maken met armoede, criminaliteit en sociale uitsluiting. Vooral minderheden krijgen hiermee te maken. Voor effectieve maatregelen is het belangrijk om zichtbaar te maken wat de voorwaarden zijn voor een veilig en aangenaam leven in een stedelijke omgeving.

Cultuur en Creativiteit

Steden zijn creatieve broedplaatsen. Een rijk cultureel leven vergroot de leefbaarheid van de stad waarin een diverse populatie zich thuis voelt. Tegelijkertijd is cultuur aan voortdurende verandering onderhevig en wordt ook sterk beïnvloed door deze diverse populatie. De vraag is dan ook hoe de creativiteit van individuen en organisaties kan worden gestimuleerd. En: wat is de rol van de media en de creatieve industrie daarin?

Projecten binnen dit thema