Nieuws 16 maart 2020

Gevolgen naar aanleiding van maatregelen corona-virus

Het Erasmus Trustfonds wil een betrouwbare en stabiele partner zijn voor de Erasmus Universiteit Rotterdam en haar studenten en onderzoekers. Wij zetten ons in om de universiteit te ondersteunen waar mogelijk, ook in moeilijke tijden. Dit neemt niet weg dat ook wij mogelijk onze werkwijze moeten aanpassen n.a.v. de ingrijpende gevolgen van het corona-virus. Afhankelijk van de ontwikkelingen op dit vlak, kunnen aanvraagdeadlines worden gewijzigd. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij u hier vanzelfsprekend over via onze website www.trustfonds.nl.

Heeft u een toekenning voor een activiteit ontvangen die vanwege de corona-epidemie wordt uitgesteld of geannuleerd? Het Erasmus Trustfonds zal per geval de gevolgen bekijken en beoordelen. In de beoordeling wordt meegenomen of a) de activiteit op een later moment alsnog kan plaatsvinden; b) de aanvrager al het nodige heeft gedaan om kosten te voorkomen; en c) of de gemaakte kosten in aanmerking komen voor vergoeding van een door de aanvrager afgesloten verzekering. Wanneer de activiteit niet kan worden uitgevoerd conform afspraken, dient u het Erasmus Trustfonds hiervan op de hoogte te brengen, zoals aangegeven in de toekenningsbrief.

U kunt contact met ons opnemen via aanvragen@trustfonds.nl.

 

Consequences due to corona-meausures

The Erasmus Trustfonds strives to be a reliable and stable partner for Erasmus University Rotterdam, its students and researchers. We are committed to support the university, even in difficult times. We, however, may also have to adjust our practices in response to the consequences of the corona virus. Depending on future developments, calls for application may be cancelled or postponed. If so, we will inform you via our website www.trustfonds.nl.

Did you receive a grant for an activity that has to be cancelled or postponed due to the corona epidemic? The Erasmus Trustfonds will assess the consequences for each grant on a case-by-case basis. The assessment will take into account whether: a) the activity can be postponed to a later date; b) the applicant has taken all necessary steps to prevent costs; and c) whether incurred costs can be reimbursed by the applicant’s insurance. In all cases where activities cannot be carried out in accordance with the agreements, we urge you to inform the Erasmus Trustfonds, as is indicated in the grant letter.

You can contact us via applications@trustfonds.nl.