Vermogens- en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling

Het Trustfonds spant zich er voor in om het beschikbare vermogen te laten groeien, verantwoord te beheren en om het effectief en maatschappelijke verantwoord te besteden.
Het beleggingsbeleid van het Trustfonds is gericht op beleggingen voor de langere termijn, waarbij met een aanvaardbaar risicoprofiel een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald. Daarbij is het primaire doel: behoud van het vermogen van het Trustfonds op de langere termijn, met inbegrip van (i) inflatie en indien mogelijk (ii) onttrekkingen van circa 3% per jaar ten behoeve van de doelbestedingen van het Trustfonds. Deze lange termijn doelstelling impliceert dat er tussentijds perioden kunnen zijn waarin er sprake is van een negatieve waardeontwikkeling.

 

Beleggingsbeleid

Het Trustfonds hanteert zogenaamde Investment Beliefs als leidraad voor besluitvorming inzake het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan.

 • Het Trustfonds streeft naar een efficiënte implementatie van het beleggingsbeleid.
 • Externe managers voegen waarde toe ten opzichte van intern beheer.
 • De meeste markten zijn efficiënt. Het Trustfonds belegt derhalve passief, tenzij er aantoonbaar rendement behaald kan worden met actiever beheer, ofwel andere doelstellingen dan rendement beter worden gediend met actiever beheer zonder negatieve invloed op risico/rendement.
 • In het beleggingsproces is de beleggingsmix (strategische asset allocatie) dominant. Deze moet zorgvuldig worden bepaald en (indien nodig) met grote zorgvuldigheid worden aangepast.
 • Risico nemen is noodzakelijk voor het behalen van rendement, maar is alleen zinvol bij de verwachting van een verband tussen deze twee. Op de lange termijn wordt het nemen van risico beloond.
 • Diversificatie verbetert de verhouding tussen rendement en risico. Risicomaatstaven kunnen sterk fluctueren in de tijd.
 • Het Trustfonds belegt alleen in instrumenten die het bestuur begrijpt.
 • Beleggen in illiquide instrumenten kan zinvol zijn, gegeven de lange termijn horizon van het fonds.
 • Het Trustfonds streeft naar een zo duurzaam mogelijk ingevulde portefeuille. Duurzaamheid hoeft niet ten koste te gaan van risico/rendement.
 • Waar mogelijk geeft het Trustfonds invulling aan de band met Rotterdam, maar nooit ten koste van het risico/rendement van de portefeuille.

In het algemeen geldt dat beleggingsbeleid kan worden onderverdeeld in drie niveaus:

 • Strategisch beleggingsbeleid, resulterend in de strategische beleggingsmix ofwel strategische asset allocatie.
 • Tactisch beleggingsbeleid, resulterend in de tactische beleggingsmix ofwel tactische asset allocatie.
 • Operationeel beleggingsbeleid, resulterend in de feitelijke samenstelling van de beleggingsportefeuille.

 

Strategisch beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid wordt voor de lange termijn vastgesteld. In de strategische beleggingsmix wordt de verdeling van het te beleggen vermogen over de verschillende beleggingscategorieën vastgelegd.

Beleggingscategorieminimumneutraalmaximum
Zakelijke waarden65%70%75%
Risicomijdende beleggingen25%30%35%
 • Onder Zakelijke Waarden vallen onder meer: aandelen, onroerend goed en hoog renderende obligaties. Bij Risicomijdende Beleggingen gaat het met name om vastrentende waarden als staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een investment grade rating en liquiditeiten.
 • Met bovengenoemde strategische beleggingsmix kiest het bestuur van het Trustfonds voor een accent op zakelijke waarden, minder op risicomijdende beleggingen. Vanwege de lange termijn van de beleggingsportefeuille accepteert het bestuur de bij deze beleggingsmix behorende risico’s.
 • Het bestuur van het Trustfonds zal de strategische beleggingsmix periodiek (minimaal eens in de drie tot vijf jaar) herijken.

 

Tactisch beleggingsbeleid

Afwijkingen van de strategische norm (70/30) kunnen ontstaan door marktbewegingen. Deze afwijkingen ontstaan niet als gevolg van marktvisies. Binnen de beleggingscategorieën Zakelijke Waarden en Risicomijdende Beleggingen is het wel mogelijk dat de vermogensbeheerders op basis van tactische visies de betreffende categorie inrichten.

 

Operationeel beleggingsbeleid

Onder het operationele beleggingsbeleid wordt verstaan: de herbalancering van de portefeuille, waarbij de wegingen van de beleggingen worden teruggebracht naar hun strategische norm indien de portefeuille zich op kwartaaleinde buiten de bandbreedte bevindt als gevolg van marktbewegingen. Monitoring van de portefeuilleposities vindt dagelijks plaats door de vermogensbeheerder(s). Toevoegingen aan de portefeuille (door bv. giften) worden gebruikt om de portefeuille richting de strategische mix te brengen.
Binnen het operationeel beleid valt ook de selectie en aan- en verkoop van individuele vermogenstitels en/of beleggingsfondsen door de vermogensbeheerder(s). Het Trustfonds richt per beleggingscategorie een breed gespreide portefeuille in, mogelijk ook via breed gespreide beleggingsfondsen.

 

ESG beleid

Het Trustfonds hecht bijzonder aan duurzaam vermogensbeheer. Het wil niet beleggen in bedrijven met activiteiten die maatschappelijk verwerpelijk zijn. Wel in bedrijven die het belang van ‘mens, milieu en maatschappij’ respecteren. Een hoge score op de zogenaamde Environmental, Social & Governance (ESG) criteria geeft daarvan een belangrijke indicatie.

 

Organisatie van het Vermogensbeheer

Het Trustfonds heeft een Raad van Toezicht, een Bestuur en een Adviescommissie op het gebied van beleggingen (de Investment Committee).
Het bestuur van het Trustfonds draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid en voor de strategische asset allocatie. Zij wordt daarbij intern geadviseerd door de Investment Committee. De Investment Committee geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en bestaat uit alumni met ervaring op het gebied van vermogensbeheer. Het bestuur kan extern geadviseerd worden door een professionele regievoerende partij, die in geval van meerdere vermogensbeheerders tevens de geconsolideerde vermogensrapportage verzorgt.
Het Trustfonds geeft het beheer van haar vermogen uit handen aan een of meerdere gespecialiseerde vermogensbeheerder(s). De op het beheer toepasselijke voorwaarden worden neergelegd in een met een vermogensbeheerder te sluiten mandaat c.q. vermogensbeheerovereenkomst steeds met inachtneming van de bepalingen van dit Statuut.
De vermogensbeheerder(s) is c.q. zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. Het bestuur van het Trustfonds toetst regelmatig en aan de hand van dit Statuut de prestaties van de vermogensbeheerder(s) en bespreekt deze met de vermogensbeheerder(s), desgewenst in het bijzijn van de regievoerder. Binnen het bestuur zijn de penningmeester en het bestuurslid met de portefeuille vermogensbeheer primair verantwoordelijk voor de communicatie met de vermogensbeheerder(s). Zij leggen daarover tenminste één maal per jaar verantwoording af aan de overige leden van het bestuur en aan de Raad van Toezicht.
Het bestuur kan besluiten, bv. in het geval van zeer bijzondere marktontwikkelingen of als de vermogensbeheerder(s) aangeven dat de beperkingen opgelegd in dit Statuut de uitvoering van het algemene beleggingsbeleid verhinderen, een uitzondering te maken op de bepalingen in het Statuut.
De vermogensbeheerder(s) geeft c.q. geven standaard per kwartaal inzicht in de stand van de portefeuille per ultimo van het kwartaal, alsmede in de kosten van het vermogensbeheer en de prestaties van de portefeuille ten opzichte van de strategische beleggingsmix, de genomen risico’s, de afgesproken benchmarks, enz. Daarnaast heeft het Trustfonds de mogelijk om op elk door haar gewenst moment inzicht te krijgen in de portefeuille(s).