Voor Alexander Rinnooy Kan is de impact van wetenschap niet te onderschatten. Het is echter voor veel academici moeilijk om vanuit de reguliere geldstromen (overheidssubsidies of bedrijfsleven) financiering te vinden voor hun onderzoek. Donaties zijn daarom van groot belang. Rinnooy kan stichtte een fonds op naam bij het Erasmus Trustfonds, het ARK-fonds.

Wetenschap is vooruitgang

Vanuit het ARK-Fonds wordt de Lambers Student Excellence Award mogelijk gemaakt, een jaarlijkse prijs voor een topstudent. Rinnooy Kan: “De universiteit is de plek waar wetenschappelijke talenten worden opgespoord, gewaardeerd en ontwikkeld. Het doel is vooruitgang, over de volle breedte. De samenleving heeft academici nodig. Voor het oplossen van acute problemen; denk aan alle uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de volksgezondheid en de verdeling van de welvaart. Maar ook voor het aandragen van kennis die pas tientallen jaren later bruikbaar zal zijn. En soms in het aandragen van kennis die alleen de kennis zélf lijkt te dienen. Maar ook dat vind ik vooruitgang, om steeds meer te weten van de wereld waarin wij leven.”

Donaties van alumni

Krijgt wetenschap de status die zij verdient? In de media worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek soms afgedaan als ‘een mening’. Rinnooy Kan: “In mijn oratie in 1978 was ik heel optimistisch over de ‘wetenschapsmarkt’. Ik beschreef hoe de onderzoeker de opvolger is van de dominee, die overal het verlossende woord kon spreken. Daar zijn wel wat barstjes in gekomen. Maar als je ziet hoe het Outbreak Management Team de Covid-19 crisis dicteert, waarbij niet politici, maar wetenschappers het laatste woord hebben, is het respect voor de wetenschap niet verdwenen.” Als partijlid onderschrijft Rinnooy Kan de ambitie van D66 om drie procent van het nationaal inkomen te reserveren voor wetenschap. Maar ook als dit zou worden gerealiseerd, blijven donaties noodzakelijk, bijvoorbeeld van oudstudenten. Het ‘learn-earn-return-principe’ is in ons land echter nog geen gemeengoed. Rinnooy Kan: “Ik ben wel een beetje jaloers op Amerika. Daar is de bereidheid bij alumni om te schenken zoveel groter. Ivy league-universiteiten beschikken over enorme endowments. Laatst doneerde een oudstudent van MIT een miljard dollar voor een nieuw Artificial Intelligencelaboratorium. Dat is in Nederland ondenkbaar. Niettemin boeken we juist in Rotterdam veel vooruitgang. Enkele alumni hebben hoge bedragen in het universiteitsfonds gestort, tot wel een miljoen euro of meer.”

Lambers Student Excellence Award

Alexander Rinnooy Kan was onder meer voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO, kroonlid en voorzitter van de SER, voorzitter van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank en senator voor D66. Als wiskundige met een ‘kandidaats’ in de econometrie, bekleedde hij verscheidene academische posities. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was hij directeur van het Econometrisch Instituut en werd hij op 36-jarige leeftijd benoemd tot rector magnificus. Rinnooy Kan: “Het rectorschap van 1986 tot 1989 heeft veel voor mij betekend. Ik wilde graag iets terugdoen en heb een fonds opgezet bij het Erasmus Trustfonds, te bestemmen door de rector. Tot mijn genoegen wilde hij dit inzetten om een excellente student te belonen. Ik vond het een mooie gedachte om de prijs te vernoemen naar mijn voorganger Henk Lambers, die maar liefst vier keer rector magnificus is geweest. Als ik in Rotterdam ben, zie ik met vreugde de mooie campus en de vele studenten. De universiteit bloeit en het is mooi om daaraan een bijdrage te mogen leveren.”

Nikki Speklé

De Lambers Student Excellence Award 2020 is gewonnen door Nikki Speklé. Zij rondde de masters Economie en Rechtsgeleerdheid summa cum laude af. In haar rechtenscriptie ‘Enfranchising ‘all affected interests’: The case for a world federation’ presenteert ze een nieuwe visie op democratie. Speklé: “In onze geglobaliseerde wereld kunnen we niet meer alles regelen per natiestaat. Als bijvoorbeeld het Ruhrgebied meer uitstoot toestaat, raakt dat de gezondheid van de Gelderlanders. Ik heb een systeem geschetst, waarin op basis van getroffen belangen wordt bepaald wie zou mogen meebeslissen.” Voor de studente is het de kroon op zes jaar universiteit: “De Lambers prijs symboliseert de kansen die ik kreeg. Ik ben iedereen dankbaar die mij heeft gesteund, inclusief het Erasmus Trustfonds en de heer Rinnooy Kan.”

Alexander Rinnooy Kan overhandigt de Lambers Student Excellence Award 2020 aan winnaar Nikke Speklé. Fotocredits @Michelle Muus

English summary:

Alexander Rinnooy Kan: The Lambers Student Excellence Award

Economics and Law student Nikki Speklé won the Lambers Student Excellence Award 2020. In her thesis ‘Enfranchising “all affected interests”: The case for a world federation’, she presents a new vision on democracy. The prize is financed by the ARK-Fonds, a fund named after its founder Alexander Rinnooy Kan. As the former Erasmus University Rotterdam rector magnificus, he believes that the influence of science on our society must not be underestimated. Rinnooy Kan: “The university is where scientific talent is tracked down, appreciated, and developed. The goal is progress in all areas of life. Society needs academics. For solving acute problems, like challenges in sustainability, public health, and the distribution of wealth. But also, for more fundamental research.” Donations are essential to creating a higher budget for science. Rinnooy Kan: “The Netherlands lack the American tradition of alumni fundraising. Ivy League universities have enormous endowments. Recently, an alumnus of MIT donated a billion dollars for a new Artificial Intelligence laboratory. But Rotterdam especially is making a lot of progress. Some alumni have made very significant contributions, sometimes as high as one million euros and more’.”