De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een belangrijke rol in het corona onderzoek. We hebben meer dan €100.000,- toegekend aan 6 prachtige onderzoeksprojecten binnen de EUR. Onze faculteiten slaan de handen in elkaar om de sociaal-economische effecten van de COVID-19 pandemie onder de loep te nemen!

Zie hieronder een korte samenvatting van elk onderzoeksproject:

Angst en stress: het effect van corona op de mentale gezondheid van EUR studenten

Jonge mensen, zoals studenten worden over het algemeen niet heel ziek als zij corona krijgen. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de mentale gezondheid van jongeren, zijn des te groter. Matthias Wieser en zijn team zullen gedurende twee jaar onderzoeken wat de langetermijn impact van de COVID-19 pandemie is op de geestelijke gezondheid van studenten (18-25 jaar). Door te onderzoeken hoe een pathologische angst zich ontwikkelt na een grote stressgebeurtenis zoals deze pandemie kunnen we een risicogroep op de universiteit identificeren en kunnen we maatregelen nemen om psychische problemen te voorkomen bij deze groep studenten. Dit is het allereerste project dat zich focust op de impact van de maatregelen op de mentale gezondheid van studenten in een langetermijn setting. Dit project is onderdeel van het Erasmus Initiatief “Vital Cities, Vital Citizens” en wordt ondersteund door het programma Studentenwelzijn van de EUR. Dit project wordt ook gevolgd door Erasmus TV.  

Zorgen voor ouderen is zorgen voor verpleegkundigen

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie zijn de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg veeleisender dan normaal. De pandemie heeft geleid tot hogere sterftecijfers bij ouderen in verpleeghuizen, waardoor veel zorgverleners die werkzaam zijn in deze verpleeghuizen terecht vrezen voor besmetting van hun patiënten, zichzelf en geliefden. Hoewel er al zorgen waren over de effecten van de stressvolle omstandigheden die zorgverleners ervaren, is er nog weinig bekend over de precieze impact van de coronacrisis zelf op zorgverleners in verpleeghuizen. Dit onderzoek zal gedurende een jaar de impact van de coronacrisis op het welzijn van zorgverleners in verpleeghuizen onderzoeken en kijken naar hoe organisatorische, werkgerelateerde en persoonlijke middelen hun welzijn kunnen ondersteunen. In samenwerking met de verpleeghuissector wordt daarna besproken hoe de resultaten van dit onderzoek naar de praktijk kunnen worden vertaald, door ze vast te stellen in organisatiebeleid en interventies, teamtraining, individuele coaching of e-health.

Rotterdam pandemie-bestendig maken

De afgelopen maanden zijn in een recordtempo vele maatregelen genomen om het aantal coronabesmettingen te reduceren en de bijkomende negatieve gevolgen van de maatregelen te beperken. Daarnaast gelden er op lokaal niveau, in Rotterdam, aanvullende maatregelen op het nationaal beleid. Famke onderzoekt wat de consequenties zijn geweest van het nationale en regionale beleid tijdens de lockdown aan de hand van een literatuurstudie. Ze zoekt naar de lessen die beleidsmakers kunnen trekken uit de gekozen maatregelen en onderzoekt daarnaast de impact op de diverse sociaal-economische groepen in Rotterdam. Het doel van dit onderzoek is om de maatregelen te identificeren die de ongelijkheid in de stad vergroten, en te bepalen wat de slimste strategie is om dit tegen te gaan. Dit om onbedoelde neveneffecten van de coronamaatregelen in een eventuele volgende lockdown tegen te gaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen academische werkplaats CEPHIR, een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC, de gemeente Rotterdam en GGD uit de regio, en in samenspraak met een multidisciplinair team van onderzoekers van de Erasmus Universiteit verbonden aan het Erasmus Initiatief  “Smarter Choices for Better Health”.

Is er een toekomst voor de muziekindustrie?

De culturele en creatieve industrie wordt erg benadeeld door de landelijke coronamaatregelen. De muzieksector werd in het bijzonder hard getroffen: evenementlocaties werden gedwongen hun deuren te sluiten, artiesten kwamen zonder werk te zitten en festivals werden afgelast. Als gevolg daarvan verloren artiesten het grootste deel van hun inkomen. De huidige crisis heeft de alarmerende financiële positie van de muziekindustrie blootgelegd, terwijl tegelijkertijd wordt aangetoond dat muziek een sleutelrol speelt bij het oplossen van de nu urgente uitdagingen van het maatschappelijk welzijn. Zo verbinden ‘balkonconcerten’ mensen in fysieke isolatie, terwijl virtuele symfonieorkestvoorstellingen mensen helpen om te gaan met stress. Daarom gaat Pauwke met zijn team onderzoeken wat de lange termijn impact is van de pandemie op deze sector, wat het toekomstige, transformatieve scenario van deze sector kan zijn en hoe een veerkrachtige muziekindustrie het maatschappelijk welzijn kan verbeteren.

Gelijke kansen op een ongelijke arbeidsmarkt

In tijden van crisis wordt de levensvatbaarheid van ondernemingen op de proef gesteld. Dat geldt zeker voor ondernemingen met een sociale doelstelling. In zijn onderzoek kijkt Rene Bakker naar het effect van de crisis op ondernemingen die gelijke kansen op de arbeidsmarkt nastreven: werkervaringsplaatsen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het risico bestaat dat de ondernemingen uit lijfsbehoud er voor kiezen hun missie aan te passen. Daarmee zou de doelgroep van deze ondernemingen extra hard geraakt worden door de crisis. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te kijken naar hoe deze sociale ondernemingen hun sociale missie kunnen behouden tijdens een crisis. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie.

Rotterdamse veerkracht: de ultieme test

Hoe veerkrachtig is Rotterdam? Dit is de centrale vraag voor Beitske Boonstra en haar team in hun onderzoek naar de veerkracht van Rotterdam ten tijde van de Covid-19 pandemie. De maatschappelijke gevolgen van deze pandemie voor onze stad zijn mede afhankelijk van de reactie van mensen uit de stad en het stadsbestuur. Dit onderzoek kijkt daarom naar de sociale veerkracht in de stad en de organisatorische veerkracht van de gemeente zelf. De doelstelling van dit multidisciplinair onderzoek is om op basis van Rotterdamse ervaringen in verschillende wijken het spanningsveld tussen sociale veerkracht en organisatieveerkracht in kaart brengen en te onderzoeken hoe ze elkaar kunnen versterken. Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ en wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam. Het onderzoek zal begin 2021 van start gaan en een looptijd hebben van 6 maanden.

Voor meer informatie over deze onderzoeksprojecten, mail onze Communications Manager Dunya Ressang: d.ressang@trustfonds.nl