(For English, see bottom page)

Een anonieme donateur zet haar AOW in om via het Erasmus Trustfonds om internationale studenten te kunnen laten studeren aan het International Institute of Social Studies (ISS). Door het creëren van scholarships helpt ze ambitieuze professionals zodat ze naar Nederland kunnen komen voor studie en verblijf.

Waarom blijft ze anoniem? “Het gaat niet om mij, maar om het idee. Ik heb door mijn pensioen voldoende inkomsten, zodat ik mijn AOW niet nodig heb om rond te komen. Dat geld besteed ik liever aan een goed doel. Ik denk dat er veel mensen zijn voor wie hetzelfde geldt. Misschien breng ik die op een idee,” zegt de donateur. “Dat kan elk goed initiatief of fonds zijn natuurlijk, maar zelf vind ik het ISS de beste bestemming.”

Ze heeft zelf een aantal jaren gewerkt bij ISS gewerkt en is onder de indruk geraakt van de internationale gemeenschap en de gedreven studenten die met hun opleiding hier een verschil willen en kunnen maken in hun werk, overal ter wereld, waar ze ook vandaan komen. Toen ze een goed doel zocht voor haar AOW, dacht ze daaraan terug en vindt ze het ISS een waardige bestemming:

Erasmus University Thesis Repository: International Institute of Social Studies

“Het ISS is een prachtig instituut. Docenten zijn niet alleen heel deskundig, maar ook sterk betrokken bij de studenten en het welfare office onderneemt allerlei activiteiten om de studenten zich thuis te laten voelen. Het is niet niks voor deze studenten om zich te settelen in een vreemd land. Ze wagen een behoorlijke sprong in het diepe. De financiële situatie van veel potentiële ISS-studenten maakt het des te moeilijker deze stap te zetten. Ik hoop dat de scholarships die door mijn extra bijdrage mogelijk worden gemaakt voor een aantal studenten het benodigde steuntje in de rug zijn. Ik hoop dat ze niet alleen hun diploma halen, maar door hun verblijf aan het ISS ook een netwerk opbouwen waar zij hun hele leven profijt van hebben. Dat ze elkaars leven verrijken en culturen delen. Dat wens ik ze toe!”

Om daar aan toe te voegen: “Het zou leuk zijn deze scholarshiphouders op hun diploma-uitreiking te zien. Dan zie je pas echt het verschil dat je hebt gemaakt!”

“Most of our students want to be change agents in their countries, their aim is to create a better and more equal world. This financial support for an MA study makes a great difference in achieving their goals.”

–              Professor Inge Hutter, rector ISS

Over International Institute of Social Studies (ISS)

Het ISS in Den Haag, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is een internationaal instituut voor ontwikkelingsstudies waar onderwerpen als mensenrechten, migratie, gelijkheid, klimaat en goed bestuur aan de orde komen. Studenten en docenten zijn afkomstig uit de hele wereld, maar de nadruk ligt op landen in de Global South. Ieder jaar studeren ongeveer 170 studenten af in het masterprogramma Development Studies. Daarnaast zijn er zo’n 150 PhD-studenten die participeren in het ISS-onderzoeksprogramma Global Development and Social Justice.

____

English version

Donor uses AOW to fund ISS scholarships and hopes for follow-up

An anonymous donor is using her AOW through the Erasmus Trustfonds to enable international students to study at the International Institute of Social Studies (ISS). By creating scholarships, she helps ambitious professionals so they can come to the Netherlands for study and residency.

Why she remains anonymous: “It’s not about me, but about the idea. I have sufficient income through my pension, so I don’t need my AOW to make ends meet. I’d rather spend that money on a good cause. I think there are many people for whom the same applies. Maybe I’ll give them an idea,” says the donor. “That can be any good initiative or fund of course, but I myself think the ISS is the best destination.”

She herself worked at ISS for a number of years and became impressed with the international community and the driven students whose education here allows them to and want to make a difference in their work, anywhere in the world, wherever they come from. When she was looking for a charity for her AOW, she thought back to that and found the ISS a worthy destination:

Erasmus University Thesis Repository: International Institute of Social Studies

“The ISS is a wonderful institution. Teachers are not only very knowledgeable, but also strongly involved with the students and the welfare office undertakes all kinds of activities to make the students feel at home. It’s not nothing for these students to settle down in a foreign country. They are taking quite a leap of faith. The financial situation of many potential ISS students makes it all the more difficult to take this step. I hope that the scholarships made possible by my extra contribution will be the necessary support for a number of students. I hope that they not only get their diploma, but also build a network through their stay at the ISS that they will benefit from throughout their lives. That they enrich each other’s lives and share cultures. I wish that for them!”

To add, “It would be nice to see these scholarship holders at their graduation ceremonies. Then you can really see the difference you’ve made!”

“Most of our students want to be change agents in their countries, their aim is to create a better and more equal world. This financial support for an MA study makes a great difference in achieving their goals.”

– Professor Inge Hutter, Rector ISS

 

About International Institute of Social Studies (ISS)

The ISS in The Hague, part of the Erasmus University Rotterdam, is an international institute for development studies where topics such as human rights, migration, equality, climate and good governance are addressed. Students and faculty come from all over the world, but the emphasis is on countries in the Global South . Each year, about 170 students graduate from the Development Studies master’s program. In addition, there are about 150 PhD students who participate in the ISS research program Global Development and Social Justice.