Erasmus Alumni Trust

Erasmus Trustfonds

Onze zusterorganisatie de Vereniging Erasmus Alumni Trust (EAT) is ontstaan op 1 januari 2019 door fusie tussen de Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) en de Erasmus Alumni Vereniging (EAV). Het EAT-netwerk bestaat thans uit zo’n 3.000 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit. Voorloper van de Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) is de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (VTEUR), opgericht in 1913. Op verzoek van de leden van de VTEUR is in 2016 een juridische herstructurering in gang gezet. Hiermee is een scheiding aangebracht tussen enerzijds de verenigingsactiviteiten (door oprichting van de Vereniging Erasmus Trustfonds) en anderzijds het beheren, uitdelen en werven van gelden (Stichting Erasmus Trustfonds). De EAT heeft tot doel het versterken van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging. Daarnaast het versterken van de band van de vereniging met de Erasmus Universiteit in het algemeen, haar studenten, alumni, promovendi, hoogleraren, medewerkers en andere bij de Erasmus Universiteit betrokken personen. Daarbij heeft de EAT tot doel het (onder meer financieel) ondersteunen van de Stichting Erasmus Trustfonds bij de realisatie van de doelen die zij nastreeft. De EAT doet dit door middel van het stimuleren van betrokkenheid van de leden van de vereniging bij de ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De EAT informeert haar leden middels een digitale maandelijkse Nieuwsbrief en diverse Social Media -kanalen. U kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn en Instagram. Tevens is er voor de leden van de Erasmus Alumni Trust een besloten LinkedIn-groep. Ook organiseert de EAT meerdere activiteiten per jaar, waarbij actief aansluiting wordt gezocht bij de universiteit en de leden lezingen krijgen van veelal hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorbeelden van activiteiten zijn: • Nieuwjaarsborrel EAT; in januari. Altijd op een bijzondere locatie op de universiteit. Altijd gezellig en de rector magnificus praat u bij over de huidige stand van zaken op de universiteit. • Opening academisch jaar; in september. Een slotcollege door een hoogleraar, lunch en diner op de EUR en natuurlijk bijwonen van de officiële plechtigheid. • ALV-PLUS in juni; een programma met inspirerende lezingen van bijvoorbeeld wetenschappers; op een interessante locatie binnen Rotterdam. • Specifieke bijeenkomsten van het Jong Erasmus Trustfonds en de Hoogeschoolraad. • Activiteiten gericht op jong-alumni. • Lunch-lezingen door het gehele land. Wilt u meer weten over de activiteiten van de Erasmus Alumni Trust of weten hoe u lid kunt worden van onze vereniging? Klik dan op www.erasmusalumni.nl voor meer informatie.

Hogeschoolraad

De Hoogeschoolraad is een van de organen van het Erasmus Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds heeft tot doel: het bevorderen van de groei en bloei van (het onderwijs en onderzoek van) de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leden van de Hoogeschoolraad dragen aan deze doelstelling bij door het leggen en behouden van essentiële contacten tussen universiteit en maatschappij. De leden van de Hoogeschoolraad zijn qualitate qua lid van het Erasmus Trustfonds en vormen een ‘gezelligheidsvereniging’ met twee jaarlijkse sociale evenementen. De leden zijn alumni, afkomstig uit werkgebieden als industrie, financiële dienstverlening, geneeskunde en overheid. Men wordt lid op grond van invitatie en na voordracht vanuit het HSR-bestuur aan de ledenvergadering. Leden van de Hoogeschoolraad betalen een jaarlijkse contributie waaruit de eigen activiteiten worden bekostigd.

Jong Erasmus Trustfonds

Het Jong Erasmus Trustfonds (JET) is in 2012 opgericht en vormt een club van studenten en young professionals, die functioneert onder de vleugels van de Verenging Erasmus Trustfonds. Gedurende het jaar worden er een aantal activiteiten door het bestuur van het JET voor haar leden georganiseerd. Het JET omarmt de doelstellingen van de Vereniging Erasmus Trustfonds en draagt hier vanuit haar eigen kunnen aan bij. Het JET staat open voor leden tot en met 30 jaar.