Jongeren trustfonds

Lidmaatschap

Het Erasmus Trustfonds is een vereniging met leden die zich betrokken voelen bij het Erasmus Trustfonds en bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Leden kunnen zijn: oud-studenten, professoren en promovendi van de EUR en andere personen die tot deze universiteit in enige betrekking staan, bij voorkeur, personen die vanuit hun maatschappelijke positie een rol van betekenis voor de universiteit kunnen (gaan) spelen. Van de leden wordt betrokkenheid bij de Vereniging en de EUR verwacht. Naast deze gemene deler dragen zij allemaal de stad Rotterdam een warm hart toe. Dat komt tot uiting in de cohesies, ‘het Erasmus-gevoel’, de haven en het Rotterdamse bedrijfsleven, de stad, de architectuur, het bruggen willen bouwen met elkaar’ en de kenmerkende mentaliteit van ‘de handen uit de mouwen’ en of ‘dat kan alleen in Rotterdam…’.

Ruim een eeuw draagt het Erasmus Trustfonds en haar rechtsvoorgangers bij aan de groei en bloei van het academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan de EUR. Het Erasmus Trustfonds heeft dit altijd gedaan vanuit een solide structuur die overeenkwam met de tijdgeest, de blik op de toekomst gericht, naar verbetering en vooruitgang voor alle betrokkenen.
Zij zal dit blijven doen. Het Erasmus Trustfonds, de oudste partner van de EUR, ziet uit naar een volgende stap in dit betrouwbare samenwerkingsverband.

Voor de leden is het Erasmus Trustfonds een bijzondere vereniging, het lidmaatschap is een voorrecht. Het Erasmus Trustfonds bevordert de contacten tussen haar leden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en haar studenten.
Het Bestuur van de Vereniging heeft al eerder besloten meer leden -met name jongeren- uit te nodigen voor het lidmaatschap. De jongeren vinden hun aansluiting via het Jong Erasmus Trustfonds. Voor een lidmaatschap van de Vereniging zal het bestuur van de Vereniging, het bestuur van de Hoogeschoolraad en of het bestuur van het Jong Erasmus Trustfonds de initiërende instantie zijn, in voorkomende gevallen op voordracht van een lid of meerdere leden.

Bij de benadering van nieuwe leden zal zowel mondeling als in de uitnodigingsbrief de nadruk blijven liggen op de band met het Erasmus Trustfonds en de universiteit. Bij het aannemen van nieuwe leden wordt gestreefd naar meer diversiteit. Het Erasmus Trustfonds blijft actief betrokken bij de opening van het Academisch Jaar, de Diesviering, de Mandeville Lezing, oraties en afscheidscolleges. Om meer betrokkenheid van de leden van het Erasmus Trustfonds te creëren, is de Hoogschoolraad en het Jong Erasmus Trustfonds gevraagd een actieve rol te gaan spelen.

Tot slot als argument om lid te worden van de Vereniging haalt het Bestuur graag een quote aan van oud-bestuurder en lid Prof. Dr. Stefan Sleijfer: … “Het lidmaatschap heeft mij een verbreding gebracht van mijn scope en netwerk buiten de medische faculteit… ”
Binnen de Vereniging zijn momenteel 3 leden entiteiten: Erasmus Trustfonds leden, Hoogeschoolraad Leden en Jong Erasmus Trustfonds leden.

Lidmaatschap Jong Erasmus Trustfonds
Aanmeldformulier
Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen via Jong@Trustfonds.nl
Het lidmaatschap kost € 19,13 voor leden tot 30 jaar, daarna wordt het reguliere Erasmus Trustfonds lidmaatschapsbijdrage betaald van € 100,- .
Hieruit worden de eigen activiteiten bekostigd.